iSAFE Thailand COVID-19

Platform ป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาด และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โควิด-19 เช็คอินเพื่อบันทึก Timeline และเช็คข้อมูลข่าวสารของสินค้า/บริการ ตลอดจนความช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศได้ที่นี่
www.iSAFEthailand.com
© iSAFE Thailand 2016